Private grachten

Langs en op vele percelen in Maldegem liggen grachten die op privaat terrein gelegen zijn, vaak vervullen deze nog een belangrijke rol in het watersysteem en zijn deze belangrijk om wateroverlast te vermijden. Bovendien zorgen deze grachten ervoor dat het hemelwater terug de bodem kan indringen en de grondwatertafel kunnen aanvullen.

Wie beheert private grachten?

Het onderhoud van grachten dient op regelmatige basis en minstens 1 keer per jaar te gebeuren door de eigenaar van de grond waarop deze gracht gelegen is. Bij perceelsgrachten tussen twee percelen dient het onderhoud te gebeuren door de beide aangelanden, bij grachten die over een perceel lopen is dit de eigenaar van het perceel.

Wat mag ik niet met mijn private gracht doen?

Het is verboden om:

 • een gracht in te buizen
 • een gracht te dempen
 • de waterafvoer te blokkeren
 • harde oeververdediging aan te brengen (L-elementen, beton, doorgroeitegels, U-bakken, ...)
 • aanbrengen steilere taluds (>45°)
 • constructies te plaatsen op minder dan 1m afstand van de gracht (in functie van het onderhoud)
 • grondwerken uit te voeren op minder dan 1 meter afstand van de gracht (in functie van instandhouden taluds)
 • oevers te beschadigen

Wie vorige zaken in de wind slaat, gaat namelijk in overtreding met het burgerlijk wetboek (artikel 640), het decreet integraal waterbeleid, de gemeentelijke verordening houdende het beheer van afvalwaters en oppervlaktewateren en begaat in bepaalde gevallen zelfs een bouwmisdrijf. Een herstel naar oorspronkelijke toestand kan dan bevolen worden.

Welke zaken kan ik wel uitvoeren aan een private gracht?

 • Een gracht omleggen indien dit een waardig alternatief is voor het te verlaten tracé en dit mits het bekomen van een omgevingsaanvraag voor terreinaanlegwerken
 • Een gracht voorzien van natuurvriendelijke oeververdediging:
  • Aanbrengen vooraf ingezaaide biodegradeerbaar doek voor een snelle begroeiing van de oever
  • Aanbrengen van bijvoorbeeld houten palen en planken als basis waar het talud op rust onder maximale helling van 45°
 • Aanbrengen van een strikt noodzakelijke overwelving, enkel indien er geen andere toegangsmogelijkheid is of voor landbouwovergangen, met een maximale breedte van 7,5m. Hiervoor wordt een doorvoer van minimaal 400mm diameter opgelegd afgeboord met 2 kopmuren. Voor een overwelving is steeds een omgevingsvergunning vereist!
 • Plaatsen van afsluitingen, hagen of beplantingen op voldoende afstand zodat onderhoud mogelijk blijft. (minstens 1 meter van kruin van de waterloop en eventueel poortje aanbrengen)
 • Het onderhoud van de gracht en de goede waterafvoer verzekeren
Opgelet! Bij werken aan een perceelsgracht dient dit steeds met akkoord van de aanpalende eigenaar te gebeuren!

Het onderhoud van een private gracht

 • Maaien van de oevers
  Minimaal éénmaal per jaar dienen de oevers gemaaid te worden. Maai het niet te kort, idealiter 5 a 10cm boven de grond.
 • Gebruik geen onkruidverdelgers
  Het kapotsproeien van beplanting zorgt ervoor dat de gracht schraal en minder stevig wordt en je daardoor nog meer onderhoud dient uit te voeren. Bij een goed begroeide oever zorgen de vele wortels ervoor dat de talud stevig blijft en er geen erosie optreed.
 • Slib verwijderen
  Een gracht met slib kan minder water bergen en kan aanleiding geven tot verstoppingen en wateroverlast. Maak de gracht regelmatig slibrij en deponeer de specie op de oever. Probeer hierbij de oevers niet te beschadigen.
 • Verwijderen riet en/of andere waterplanten
  Raakt de gracht overwoekert met oeverplanten dan kan dit de goede afwatering in het gedrang brengen, het is dan ook aangewezen deze dan ook te verwijderen.

Contact