Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De seniorenadviesraad heeft tot taak seniorenwerk en -zorg te bevorderen, en de integratie van senioren in de maatschappij en in het beleid te bewerkstelligen.

De seniorenadviesraad wordt bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd over alle aangelegenheden, in het bijzonder of aanvullend over volgende onderwerpen

  1. Lokaal ouderenbeleid
  2. Gemeentelijke socio-culturele infrastructuur
  3. Ondersteuningsbeleid seniorenverenigingen 
  4. Buurtwerking en vrijetijdsbeleid 
  5. Toerisme
  6. Ouderenzorg en huisvesting voor senioren
  7. Veiligheid

Daarnaast heeft de seniorenadviesraad de mogelijkhei om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er belangen van senioren in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

Dagelijks bestuur

Eddy De Jaeger
Voorzitter

0475 58 93 44

eddy.de.jaeger@gmail.com

Wilfried De Metsenaere
Medevoorzitter

0495 53 78 35  wilfried.demetsenaere@telenet.be

Georges Degrande
Medevoorzitter

0485 80 21 75 

georges.degrande@telenet.be 

Rita Van den Abeele
Penningmeester

050 71 49 74 ritavandenabeele.neos@proximus.be