Unieburger: aankomst uit buitenland voor meer dan drie maanden

Niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) kunnen op verschillende manieren een verblijfsstatuut verkrijgen. Bijvoorbeeld:

 • Werknemer of werkzoekende
 • Zelfstandige
 • Beschikken over voldoende bestaansmiddelen (gepensioneerd, rentenier)
 • Student
 • Au pair
 • Gezinshereniging

Voorwaarde

De EU- of EER- burger moet in het bezit zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Aanvraag

Maak hier een afspraak

Wanneer de burger zich aanmeldt bij de vreemdelingendienst en een geldige identiteitskaart of paspoort voorlegt, krijgt hij een aanvraagformulier van een verklaring van inschrijving.

Op dit formulier vult de aanvrager de reden van zijn verblijf in, vermeldt hij welke documenten hij heeft voorgelegd en welke documenten hij nog binnen de drie maanden moet voorleggen.

De aanvrager wordt onmiddellijk ingeschreven in het wachtregister zonder voorafgaande woonstcontrole en krijgt een rijksregisternummer.

Naargelang de reden van het verblijf moet ofwel de gemeente ofwel de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen over de aanvraag.

Wat meenemen

 • Identiteitskaart of paspoort 
 • Adres in Maldegem waar je wil ingeschreven worden.
 • Afhankelijk van de aanvraag moet de aanvrager bijkomende documenten voorleggen: bewijs van inkomst (loonfiches), tewerkstelling (arbeidscontract), ziekteverzekering,  geboorteakte, huwelijksaktes, uittreksels uit kruispuntbank, aansluiting bij sociale verzekeringskas ...

Volgende stappen

De vreemdelingendienst brengt de politie op de hoogte van de verhuis. Een wijkagent komt vaststellen of de aanvrager effectief op het aangewezen adres verblijft. Pas dan kan de persoon worden ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Ten vroegste zeven dagen na de vaststelling door de wijkagent meldt de burger zich aan bij de vreemdelingendienst en brengt hij twee pasfoto’s mee.

Binnen de drie maanden moet de aanvrager eventuele bijkomende documenten indienen.

Afhankelijk van de procedure wordt de beslissing tot aflevering van een verblijfsdocument na drie of zes maanden genomen.
Bij een positieve beslissing kan de burger een elektronische vreemdelingenkaart of een papieren versie aanvragen.

Prijs

 • De aanvraagprocedure is gratis.
 • Het afleveren van een elektronische verblijfskaart kost € 24,10 en maar je betaalt dit pas wanneer je je kaart aanvraagt (na een positieve beslissing). 

Contact