Verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf

Maak hier een afspraak

Niet-Belgen die geen onderdaan van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) zijn en een kort verblijf van maximum drie maanden wensen, moeten bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken om hun kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te betalen.

Als ze dit bewijs niet kunnen leveren, dan kan een Belg een verbintenis tot tenlasteneming (borgstelling) aangaan met de niet-Belg. Ook een niet-Belg die gemachtigd is voor een verblijf van onbepaalde duur in ons land, kan zo'n verbintenis aangaan.

De verbintenis tot tenlasteneming is specifiek bedoeld voor bezoekers die naar België komen voor toeristische of familiale doeleinden of met de bedoeling om hier een huwelijk af te sluiten en die zelf niet over voldoende middelen beschikken.

Draagwijdte

Diegene die zich borg stelt, verbindt zich ertoe om ten aanzien van de niet-Belg, de Belgische Staat en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) de kosten van medische verzorging, verblijfkosten en kosten van repatriëring voor zich te nemen.

De borgsteller is samen met de niet-Belg hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die kosten gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de niet-Belg binnenkomt in de Schengenzone. Dat betekent dat de borgsteller aansprakelijk blijft als de niet-Belg in ons land verblijft na de toegestande verblijfstermijn.

Als de Belgische Staat of een OCMW de verblijfkosten, de medische kosten en de kosten voor de repatriëring hebben gedragen, kunnen zij zowel van de niet-Belg als van de borgsteller de terugbetaling vorderen.

Voorwaarden

 • Een natuurlijke persoon, die zelf beschikt over voldoende bestaansmiddelen, tekent de verbintenis.
 • Voor koppels geldt het inkomen van de ondertekenaar. Tenzij het koppel gehuwd is met gemeenschap van goederen.
 • Je kan je borg stellen voor meerdere personen. Voor iedere niet- Belg wordt er een verbintenisformulier opgesteld.
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen: 
  De federale dienst vreemdelingenzaken bekijkt individueel of de inkomsten van de persoon die zich borg stelt, toereikend zijn:
  regelmatig inkomen, gezinssamenstelling, huisvesting, familiebanden ... De borgsteller moet hiervan de nodige bewijzen kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

 • Ingevulde 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis); Je kan een blanco formulier ophalen in ht gemeentehuis of je kan het hieronder downloaden. Eventueel kan diot document ook ter plaatse tijdens de afspraak worden opgesteld.
 • Kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • De gegevens van de persoon die u wenst uit te nodigen: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoortnummer en adres in het buitenland (bij voorkeur een kopie van zijn/haar pasoort).
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen (voor een werknemer: de laatste drie loonfiches, voor een zelfstandige: het laatste aanslagbiljet)

Indien de niet-Belg niet visumplichtig is of als hij de visumaanvraag zal indienen bij een Schengenstaat (niet België), dan moet het verbintenisformulier samen met de andere documenten eerst worden goedgekeurd door de FOD Binnenlandse Zaken. 

Voor iedere niet-Belg wordt er een formulier van borgstelling opgesteld.

De verbintenis tot tenlasteneming is zes maanden geldig na datum van legalisatie.

Volgende stappen

De borgsteller stuurt het formulier op naar de visumaanvrager, de niet-Belg dus, samen met deze documenten:

 • Kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Bewijs van verwantschap of een handgeschreven en gedateerde brief waarin de borgsteller uitlegt hoe hij de persoon kent die hij wil uitnodigen.

Visumplichtigen moeten deze documenten samen met hun visumaanvraag aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat, of in hun thuisland bij het consulaat van een andere Schengenstaat dan België.

Niet-visumplichtigen moeten deze documenten samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

 

 

 

Contact