Verkavelingsvergunning

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig als je een stuk grond wil opsplitsen in meerdere percelen om die te verkopen als bouwgrond voor woningen (verkavelen).

Als je een stuk grond wil verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies (zoals een bedrijventerrein) dan kan je een verkavelingsvergunning aanvragen maar dit is niet verplicht. 

Voorwaarden

Een verkavelingsvergunning bevat reglementaire voorschriften over de inrichting van de verkaveling en de bebouwing van de kavels/percelen.

Het college van burgemeester en schepenen die de verkavelingsvergunning verleent, kan voorwaarden koppelen aan de vergunning. Deze voorwaarden moeten voldoende precies en redelijk zijn.

Het college kan ook lasten aan een verkavelingsvergunning verbinden. Als diegene die de vergunning krijgt er voordelen uithaalt of als de overheid bijkomende taken op zich moet nemen omwille van de vergunning, bijvoorbeeld onderhoud van wegen. 

Aanvraag

Een verkavelingsvergunning vraag je officieel aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de betrokken gronden liggen.

In Maldegem kan je je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven op de dienst Ruimtelijke Ordening. Je kan het ook aangetekend opsturen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Momenteel kan je in Maldegem je verkavelingsvergunning nog niet digitaal aanvragen.

Opmaak dossier

Het aanvraagdossier voor je verkavelingsaanvraag kan je in principe volledig zelf opmaken. Je hebt hier geen architect of landmeter voor nodig. Het is uiteraard wel belangrijk dat de gronden correct zijn opgemeten.

Inhoud dossier

Wat er allemaal in het aanvraagdossier voor een verkavelingsvergunning moet, kan je opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening of op de website van Ruimte Vlaanderen.

Timing 

De looptijd van de aanvraag hangt af van de omvang van het dossier en de verschillende stappen die er moeten worden gezet.

Er is steeds een openbaar onderzoek dat dertig dagen duurt. Daarnaast moeten er ook adviezen worden opgevraagd. Het is ook mogelijk dat er een beslissing van de gemeenteraad nodig is voordat het college een beslissing mag nemen.

De maximale termijn voor eender welke verkavelingsaanvraag is 150 dagen. Deze termijn start op de dag waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek naar de aanvrager wordt gestuurd (uiterlijk dertig dagen na indienen van de aanvraag).

Als het college niet beslist binnen de vervaltermijn, dan is de aanvraag afgewezen. Hiertegen kan je wel in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Contact