Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning)

Je hebt een verkavelingsvergunning nodig als je een stuk grond wil opsplitsen in meerdere percelen om die te verkopen als bouwgrond voor woningen (verkavelen).

Voor gedetailleerde info maak je best een afspraak met de dienst omgeving (ruimtelijke ordening).

Voorwaarden

Een verkavelingsvergunning bevat reglementaire voorschriften over de inrichting van de verkaveling en de bebouwing van de kavels/percelen.

Het college van burgemeester en schepenen die de verkavelingsvergunning verleent, kan voorwaarden koppelen aan de vergunning. Deze voorwaarden moeten voldoende precies en redelijk zijn.

Het college kan ook lasten aan een verkavelingsvergunning verbinden. 

Aanvraag

Deze vergunning kan je alleen online aanvragen via het omgevingsloket, het online platform van de Vlaamse Overheid.

Het normenboek legt vast welke documenten je allemaal nodig hebt.

Opmaak dossier

Het aanvraagdossier voor jouw verkavelingsaanvraag kan je volledig zelf opmaken. Je hebt hier geen architect of landmeter voor nodig. Het is uiteraard wel belangrijk dat de gronden correct zijn opgemeten.

Timing 

De looptijd van de aanvraag hangt af van de omvang van het dossier en de verschillende stappen die er moeten worden gevolgd. 

Voor een verkavelingsvergunning moet er steeds een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Daarnaast moeten er ook adviezen worden opgevraagd. Het is ook mogelijk dat er een beslissing van de gemeenteraad nodig is voordat het college een beslissing mag nemen.

De termijn hangt af van het type dossier. Deze termijn start op de dag waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek naar de aanvrager wordt gestuurd (uiterlijk dertig dagen na het indienen van de aanvraag). 

 

Contact