Verzoekschrift

Iedere burger heeft het recht om een verzoek in te dienen bij een gemeentelijk orgaan. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Voorwaarden

Het indienen van een verzoek moet aan volgende voorwaarden voldoen :

  • Het onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de gemeente.
  • Het verzoekschrift moet ondertekend zijn.

 

Een verzoekschrift is onontvankelijk indien :

  • de schrijver louter een mening uit zonder concreet verzoek.
  • het geformuleerde verzoek kennelijk niet ernstig is.
  • het taalgebruik beledigend is.

 

Procedure

Dien je verzoekschrift in via het aanvraagformulier (zie documenten).

De gemeente Maldegem verstrekt binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. Is het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend, dan gebeurt dit aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Contact