Adreswijziging

Adreswijziging (binnen en/of naar Maldegem)

Aanvraag

Als je verhuist binnen de gemeente Maldegem of naar de gemeente Maldegem, moet je je nieuw adres binnen de acht dagen aangeven bij de dienst burgerzaken. Je kan dit online aanvragen, aan het loket, schriftelijk of via mail melden. Het is ook belangrijk dat je bepaalde instanties op de hoogte brengt van je verhuizing.

Je kan hier via het digitaal loket uw verhuis doorgeven:

Aangifte adreswijziging

Opgelet! Wanneer je verhuist naar het buitenland, moet je dit persoonlijk aangeven tijdens de loketuren van burgerzaken. Dan breng je ook de identiteitskaart en pincode mee, alsook het adres in het buitenland. Deze procedure kan niet online gebeuren.

Maak hier een afspraak

Voorwaarden

 • Je bent effectief verhuisd.
 • Als het hele gezin verhuist dan volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige voor het eerst verhuist, dan moet hij bij zijn aangifte aan het loket vergezeld zijn van één van de ouders.

Aangifte

Via het digitaal loket (zie knop hierboven), via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (zie link onderaan deze pagina bij 'externe websites' - klik hierop en klik vervolgens rechts bovenaan op 'adreswijziging'), persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking, schriftelijk of per mail deel je deze gegevens mee:

 • De identiteit van de personen die verhuizen (rijksregisternummer, naam en geboortedatum).
 • Je oude adres
 • Je nieuwe adres
 • Je gsm-nummer en het tijdstip waarop je best bereikbaar bent voor de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkagent. Deze vaststelling is niet op afspraak.

Wat meenemen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.

Adreswijziging (na bezoek wijkagent)

Maak hier een afspraak om je adres te laten wijzigen (na bezoek wijkagent)

 • Na de aangifte controleert de wijkagent als het opgegeven adres effectief uw nieuwe hoofdverblijfplaats is. Na deze vaststelling word u ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Je ontvangt van de wijkagent een uitnodiging van de dienst burgerzaken om de identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn te laten aanpassen. Hiervoor maak je een afspraak bij de Dienst Bevolking via bovenstaande knop. Om het adres op je identiteitskaart te laten wijzigen heb je je pincode nodig. Bij kids-Id's uitgereikt onder de 6 jaar heb je de pukcode nodig.

Andere instanties

Bij een verhuis verwittig je best ook deze instanties:

 • Kabelmaatschappij
 • Nutsbedrijven
 • Telefoonmaatschappij
 • Werkgever
 • Werkwinkel, bij werkloosheid
 • Uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid
 • Verzekeringsinstellingen
 • Bankinstelling
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je eventueel lid bent
 • De post
 • Politie, indien wapenvergunning
 • De milieudienst, indien openstaand saldo voor het recyclagepark moet overgezet worden.

 Overheidsdiensten worden automatisch verwittigd (pensioendienst, personenbelasting,...) alsook de mutualiteit.

Wat meenemen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn en de bijhorende pincode of pukcode.

U verlaat Maldegem en verhuist naar het buitenland

Wie zich in het buitenland wil vestigen, doet persoonlijk een aangifte van vertrek bij de dienst bevolking.

Maak hier een afspraak

Wat meenemen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuizen naar het buitenland en de bijhorende pincode of pukcode.

Ambtshalve afvoering

Als er een vermoeden is dat er op het adres waar je bent ingeschreven ook andere personen staan ingeschreven (bv.: de vorige bewoner), dan kan je hiervoor een procedure opstarten bij de dienst bevolking. Zij zullen een onderzoek laten starten door de politie. Deze procedure kan noodzakelijk zijn om je te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen de vorige bewoners.

Maak hier een afspraak 

Tijdelijk afwezig

Als je tijdelijk afwezig bent uit je woning, hoef je je hoofdverblijfplaats niet te wijzigen. Je moet de tijdelijke afwezigheid wel melden aan de dienst bevoking.

Maak hier een afspraak

 

De meest voorkomende redenen van tijdelijke afwezigheid zijn:

 • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • Beroepsmilitairen
 • Studenten
 • Gedetineerden
 • Diplomaten
 • Personen die omwille van studie-, zaken- of gezondheidsreizen, voor beroepsredenen of omwille van een toeristische vakantie maximum één jaar afwezig zijn.

Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven. Deze personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:

 • Bewoners van mobiele woning (zoals schippers, kermisreizigers)
 • Personen zonder voldoende bestaansmiddelen
 • Personen die tijdelijk afwezig zijn: 
  • Personen die omwille van beroepsredenen gedurende maximum één jaar een opdracht uitvoeren in een andere Belgische gemeente of in het buitenland.
  • Militairen in het buitenland
  • Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
  • Personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht.

Voorlopige inschrijving

Als iemand zich wil inschrijven op het adres van een gebouw waar permanente bewoning niet is toegelaten, dan doet de dienst bevolking een voorlopige inschrijving.

De voorlopige inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde administratieve of gerechterlijke instantie geen enkele beslissing heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. 

 

Bijkomende info

Datum van inschrijving

De datum van inschrijving is de datum waarop de aangifte werd verricht:

 • Bij een schriftelijke aangifte: de datum van ontvangst van het schrijven.
 • Bij een digitale aangifte: de datum van kennisname, dus de eerste werkdag na een periode van sluiting (bv.: bij een online aangifte op zaterdagmiddag gebeurt de kennisname op de eerstvolgende werkdag, nl. maandag).

Bewijs van woonst

Je kan steeds een uittreksel 'bewijs van woonst' online aanvragen of via het loket van de dienst bevolking. Op dit uittreksel staat er op welk adres je bent ingeschreven.

Geen aangifte

 • Aankomst in de gemeente of verhuis binnen de gemeente:

Als je je in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan tijdig aangifte te doen, dan zal het college van burgemeester en schepenen van de nieuwe gemeente je ambtshalve inschrijven in het bevolkingsregister zodra ze daarvan op de hoogte is. Meestal na tevergeefse uitnodigingen om aangifte te doen van je verhuis.

 • Vertrek naar een andere stad/gemeente:

Als je vertrek wordt vastgesteld door de gemeente die je hebt verlaten en als het onmogelijk is om je op te sporen zal het college van je vorige verblijfplaats je ambtshalve uit het bevolkingsregister schrappen. Hierdoor wordt je identiteitskaart ongeldig.

Nuttig bij verhuis

 • Wie Maldegem verlaat en verhuist naar een andere Belgische gemeente, meldt dit bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats.
 • Wie in Maldegem een tweede verblijf heeft, betaalt hiervoor belasting. Wie een tweede verblijf wil aangeven, kan dit doen door het formulier onderaan de pagina in te vullen en te bezorgen aan de financiële dienst of het online formulier bovenaan de pagina in te vullen. Meer informatie over belastingen op tweede verblijven vind je in het belastingsreglement onderaan de pagina.
 • Bij een verhuis sta je zelf in voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden voor een verkeersverbod. Bijvoorbeeld als je voor een korte periode een parkeerplaats wil vrijhouden voor de verhuiswagen. Hiervoor moet je de verkeersborden aanvragen bij de dienst infrastructuur - logistiek.
 • Verhuizen kan ongewenste effecten hebben voor je energievoorziening. In het bijzonder omdat de energieleveranciers elk een eigen aanpak hanteren bij een verhuis. Daarom heeft de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een infofolder gemaakt waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd.

Contact