klimaatgezondmaldegem

Groenblauwe parels in Maldegem

Het (speel)terrein aan Sporthal De Berken in Kleit, de site aan de Poermolen in Donk en de site aan de Katsweg in centrum-Maldegem veranderen binnenkort in groenblauwe, klimaatbestendige plaatsen. Op deze drie locaties zullen we verregaand ontharden, vergroenen én ruimte geven aan water. Het lokaal bestuur ontvangt hiervoor een subsidie van € 245 000 van het Vlaamse Departement Omgeving.

Dit project vormt een cruciale stap in het bestand maken van Maldegem (en Vlaanderen) tegen droogte en overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en kadert binnen de acties van het LEKP (Lokaal Energie Klimaatplan). Met deze acties willen we bovendien het goede voorbeeld geven en onze inwoners warm maken om ook zelf te gaan ontharden, aandacht te hebben voor waterinfiltratie en ook eigen “groenblauwe parels” te creëren.

Verregaand ontharden en aandacht voor watercaptatie en -infiltratie

In totaal zullen we op de drie locaties meer dan 2255 m² ontharden. Bovendien geven we ook heel wat aandacht aan watercaptatie en -infiltratie door ruimte te geven aan grachten, waterlopen open te leggen en natuurlijke overstromingsbekkens of overstroombare poelen aan te leggen.

Leef- en woonkwaliteit in drie woonkernen verhogen

Het bestuur koos bewust voor drie locaties in verschillende woonkernen. We willen namelijk van de gelegenheid gebruik maken om groene onthaastingsplekjes te creëren in verschillende woonkernen. Buurtbewoners zullen kunnen genieten van een mooi stukje natuur met water- en groenbeleving. Deze groenblauwe parels worden prachtige plekjes om te komen wandelen of even tot rust te komen.

Locaties Groenblauwe Parels

Het bestuur engageert zich om deze drie locaties te ontharden en groenblauw in te richten:

1. Kleit parelt

Zowel het huidige terrein achter Sporthal de Berken in Kleit als het terrein ten zuiden van het speelpleintje (2700 m²) zullen we omtoveren tot één grote onthaastingzone = één grote groenblauwe parel. Het huidige (speel)terrein zullen we deels ontharden en opfrissen met meer groene rustplekjes. Dit terrein zullen we verbinden met het recent aangekochte stuk weiland ten zuiden van het speelplein. Dit terrein zullen we groen inrichten met heel wat ruimte voor water.  Buurtbewoners zullen kunnen genieten van een wandelingetje in de natuur of tot rust komen op een bankje.

Rondom deze site zijn heel wat betrokkenen actief  zoals de basisschool, jeugdbeweging, senioren, kinderopvang... Omdat we het belangrijk vinden dat ook zij optimaal kunnen gebruik maken van de onthaastingszone zijn we een uniek participatietraject gestart. We gingen bij hen luisteren wat hun wensen en verwachtingen zijn. Deze wensen werden samengelegd om zo tot een finaal ontwerp te komen.

De omgevingsvergunning werd ondertussen verleend, en de aanbesteding wordt nog uitgeschreven. De uitvoering van de werken is gepland vanaf de zomer 2024.

Ontwerp van Studiebureau Avantgarden 

2. Donk parelt

Het ontmoetingscentrum De Poermolen in Donk wordt volledig gerenoveerd. We zullen van de gelegenheid gebruik maken om de site verregaand te ontharden en op te frissen zodat het een oase van rust en ontspanning wordt voor de buurtbewoners. In totaal gaan we 41% ontharden en het invallend regenwater voor 100% laten infiltreren.

De speelplaats van VBS De Parel die op de site gelegen is, zullen we herinrichten met streekeigen speelnatuur. We zullen hagen planten om de speelzones op te delen en we creëren schaduw door inheemse bomen te planten. Zo wordt ook deze site een mooie groenblauwe parel met zachte recreatiemogelijkheden voor de buurtbewoners én de school.

Ook hier vonden we inspraak belangrijk en gingen we in overleg met de school, buurtbewoners en andere geïnteresseerden die hun suggesties met ons konden delen. De werken zijn in uitvoering en het einde van de werken is voorzien in de zomer 2024.

Inspiratieschets site van Studiebureau Avantgarden

3. Parelen voor school en buurt

We kiezen ervoor om intensief samen te werken met de Maldegemse scholen. Voor dit derde project werken we samen met Basisschool GO! De Driesprong in Maldegem-centrum die haar speelplaatsen zal omtoveren tot Groenblauwe Parels. Ze zullen hun speelplaatsen ontharden en het hemelwater van de gebouwen afkoppelen van de riolering en laten infiltreren in nieuwe plant- en infiltratiezones. Ook hier wordt speelnatuur voorzien en worden bomen aangeplant om voor schaduw en verkoeling te zorgen.

Daarnaast zal de gemeente het achterliggende (waterzieke) grasland herinrichten. Het terrein in de Katsweg tussen de school en het KUMA-gebouw wordt volledig opgefrist met heel wat aandacht voor groen en water. Het is de bedoeling dat dit terrein een wandel- en rustplek wordt voor zowel de school als de omwonenden. Iedereen zal er terecht kunnen om te ontspannen. 

Ook hier hebben we samen met de school een participatietraject opgestart en alle omwonenden betrokken.

De vergunningsaanvraag en aanbesteding worden momenteel afgewerkt. De uitvoering van de werken is gepland vanaf de zomer 2024.

Ontwerp van Studiebureau Avantgarden

Subsidie Departement Omgeving Vlaanderen

Dit project kwam tot stand met de steun van het Departement Omgeving. De gemeente diende voor deze drie projecten een subsidieaanvraag in. Slechts 14 projecten in Vlaanderen werden geselecteerd, waaronder onze drie groenblauwe parels. De subsidie van € 245 000 zal verdeeld worden over de drie projecten. 

Contact