klimaatgezondmaldegem

Klimaatplan Maldegem

Het klimaatplan 2021 - 2030 voor Maldegem met klimaatacties is er gekomen naar aanleiding van het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) en het Burgemeestersconvenant. 

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Vlaanderen wil met de lokale besturen de handen in elkaar slaan om samen de nodige transitie in het energie-en klimaatbeleid waar te maken en ons niet aan ons lot over te laten. Ze zet daartoe in op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak.

Doelstellingen

Het Lokaal Bestuur Maldegem zal heel wat klimaatacties uitrollen binnen de 4 werven die opgelegd zijn binnen het LEKP. 

Deze vier werven draaien rond volgende thema's en hebben elk eigen specifieke doelstellingen:

 • Werf 1: Laten we een boom opzetten: vergroening (adaptatie): Plant je ook een boom, struik, haag?
 • Werf 2: Verrijk je wijk: energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten (mitigatie): Renoveer je mee?
 • Werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: koolstofvrije (deel)mobiliteit (mitigatie): Fiets je mee en rij je ook elektrisch of met een deelwagen?
 • Werf 4: Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek (adaptatie): Onthard je mee? Laat zo water infiltreren! En vergeet ondertussen geen water op te vangen en te hergebruiken!

Daarnaast zal het Lokaal Bestuur Maldegem ook in eigen boezem kijken om de doelstelling van -40% CO2-uitstoot tegen 2030 te bereiken en volledig energieneutraal te zijn tegen 2050. Zo is het doel van de gemeente om tegen 2030 een CO2-reductie voor eigen gebouwen, technische installaties en eigen mobiliteit van 55% te bekomen.

De verschillende doelstellingen binnen de verschillende werven werden doorheen de verschillende versies van het LEKP al een paar keren verfijnd/uitgebreid. Je kan de doelstellingen terugvinden via de website van het Lokaal Energie- en Klimaatpact en de teksten van LEKP 1.0, LEKP 2.0 en LEKP 2.1, die we hieronder voor de duidelijkheid mee opgenomen hebben. 

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat er op korte tijd verschillende versies van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ontwikkeld zijn:

 • De Vlaamse regering heeft op 04 juni 2021 het lokaal energie- en klimaatpact 1.0 goedgekeurd. Dit pact houdt sterke wederzijdse engagementen in die de sleutelrol van de lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid beklemtoont, via 4 werven (meer info over deze 4 werven: zie verder). Maldegem ondertekende LEKP 1.0 op 28 oktober 2021.
 • Op 8 juli 2022 werd een update van dit LEKP goedgekeurd, versie 2.0, met een verfijning/uitbreiding voor Werf 2 (Verrijk je wijk) en Werf 3 (Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar). Maldegem ondertekende LEKP 2.0 op 22 september 2022.
 • Ondertussen werd er in het LEKP 2.1 een verfijning/uitbreiding voor Werf 2 (Verrijk je wijk) doorgevoerd van de doelstelingen. Maldegem ondertekende het LEKP 2.1 op 22 juni 2023.

Burgemeestersconvenant

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke/gemeentelijke activiteiten.

Het Lokaal Bestuur Maldegem heeft het Burgemeestersconvenant voor het eerst op 26 maart 2015 ondertekend. Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen waren ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant verplicht om de uitstoot op hun grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen (nulmeting) en, binnen een jaar na hun ondertekening, een ‘Actieplan voor Duurzame Energie’ in te dienen, waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven. Bekijk het Klimaatplan Maldegem (acties, key-actions, technisch document) via onderstaande linken. 

Het Lokaal Bestuur Maldegem heeft op 28 oktober 2021 zijn engagement vernieuwd in het Burgemeestersconvenant 2030. De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

 • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011. Dit noemen we ook wel mitigatie.
 • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken. Dit noemen we adaptatie.

Klimaatacties Maldegem

Internationale klimaatconferenties in Kyoto, Copenhagen, Parijs leren ons dat de globale opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar wil houden. Ook Vlaanderen en onze gemeente Maldegem zal in de toekomst gevat worden door klimaatveranderingen.

Vandaar dat we als Lokaal Bestuur overgaan tot actie. De gemeente wil samen met haar inwoners, verenigingen en bedrijven werk maken van een klimaatgezond Maldegem. Het klimaatplan geeft aan hoe we de komende jaren willen evolueren naar een duurzame gemeente. Het plan wijst de richting aan, waar we naartoe willen en bevat concrete acties over alle beleidsdomeinen heen die we graag met u willen opstarten. Elk van ons denkt na over de toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen. We wensen allen dat zij het goed zullen hebben en dat ze mogen opgroeien in een gezonde omgeving. 

Bekijk via onderstaande linken het klimaatmitigatieplan 2021-2030 en het klimaatadaptieplan 2021-2030 voor Maldegem die uitgewerkt en goedgekeurd werden op 22 juni 2023. Het Lokaal Bestuur Maldegem heeft op 23 oktober 2023 beide plannen, incl. bijkomende gedetailleerde informatie gerapporteerd naar Europa.

De komende jaren zullen we als Lokaal Bestuur heel wat nieuwe acties op jullie loslaten over wat wij als Lokaal Bestuur doen en wat jij juist kan doen om ons doel te bereiken want samen gaan we voor een klimaatgezond Maldegem

Wat kan jij doen?

Het Lokaal Bestuur doet een warme oproep aan alle inwoners om samen te werken aan een klimaatgezond Maldegem en rekent ook op jouw steun om de CO2-reductie op het Maldegems grondgebied te verminderen (mitigatie), alsook om je aan te passen aan de klimaatveranderingen (adaptatie).

Wist je dat je als burger, bedrijf of vereniging al sinds 1 januari 2021 de bomen, hagen / geveltuinbeplanting, natuurperken, ontharding en hemelwateropvang die je op privéterrein realiseerde, kunt registreren via www.groenblauwpeil.be? Je kan hier eveneens je groenblauwpeil berekenen en tips op maat krijgen om van jouw tuin een groene en blauwe parel te maken. Zeker doen!

Wat doet het Lokaal Bestuur Maldegem?

Het Lokaal Bestuur Maldegem is momenteel bezig met verschillende projecten en acties:

 • Maldegem boomt
 • Groenblauwe parels: "Kleit parelt", "Parelen voor school en buurt" en "Donk parelt". Dit project komt tot stand dankzij de steun van het Departement Omgeving. De gemeente ontvangt een subsidie van 245.000 euro voor de drie projecten (Kleit, Donk en Maldegem-centrum). De subsidie kadert binnen de Blue Deal Europa, het initiatief van de Vlaams minister van Omgeving en het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP).

Meer info over bovenstaande projecten en initiatieven vind je via de links hieronder terug. Daarnaast zitten er nog andere projecten en acties in de opstart- of voorbereidingsfase.

Contact