932_websitebanner

Klimaatplan Maldegem

Burgemeestersconvenant

Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke/gemeentelijke activiteiten.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011. Dit noemen we ook wel mitigatie.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken. Dit noemen we adaptatie.

Het gemeentebestuur van Maldegem heeft het burgemeestersconvenant op 26 maart 2015 ondertekend.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen waren ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant verplicht om de uitstoot op hun grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen (nulmeting) en, binnen een jaar na hun ondertekening, een ‘Actieplan voor Duurzame Energie’ in te dienen, waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven. Bekijk het actieplan via onderstaande link. 

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Vlaanderen wil met de lokale besturen de handen in elkaar slaan om samen de nodige transitie in het energie-en klimaatbeleid waar te maken en ons niet aan ons lot over te laten. Ze zet daartoe in op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak.
Enerzijds staan steden en gemeenten het dichtst bij burgers en lokale stakeholders en hebben de meeste impact om concrete lokale projecten tot uitvoering te brengen. (bottom-up)
Anderzijds beschikt de Vlaamse Overheid over mogelijkheden om algemene maatregelen die de transitie kunnen versnellen in kaart te brengen en te stimuleren, zoals door financiële impulsen, wettelijke impulsen, kennisopbouw en verspreiding of algemene communicatie. (top-down)

De Vlaamse regering heeft daarom op 04/06/2021 het lokaal energie- en klimaatpact 1.0 goedgekeurd. Dit pact houdt sterke wederzijdse engagementen in die de sleutelrol van de lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid beklemtoont. Op 8 juli 2022 werd een update van dit LEKP goedgekeurd, versie 2.0. Maldegem ondertekende LEKP 1.0 en 2.0 op respectievelijk  28 oktober 2021 en 22 september 2022.

Wat staat er in het LEKP?

Om de doelstelling van -40% CO2-uitstoot tegen 2030 te bereiken en volledig energieneutraal te zijn tegen 2050 kijkt de gemeente eerst in eigen boezem.
Zo is het doel van de gemeente om tegen 2030 een CO2-reductie voor eigen gebouwen, technische installaties en eigen mobiliteit van 55% te bekomen.

Daarnaast zal de gemeente heel wat acties uitrollen binnen 4 werven die opgelegd zijn binnen het LEKP. Deze vier werven draaien rond de thema's vergroening, energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten, koolstofvrije (deel)mobiliteit en de droogteproblematiek.

Een meer gedetailleerd adaptatie- en mitigatieplan wordt momenteel uitgewerkt en de uitrol hiervan zal uitvoerig gecommuniceerd worden.

De gemeente kan dit uiteraard niet alleen en rekent ook op jouw steun om de CO2-reductie op het Maldegemse grondgebied te verminderen. Kijk uit naar volgende communicatie over wat jij juist kan doen om ons doel te bereiken want samen gaan we voor een klimaatgezond Maldegem!

Klimaatacties Maldegem

Internationale klimaatconferenties in Kyoto, Copenhagen, Parijs leren ons dat de globale opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar wil houden. Ook Vlaanderen en onze gemeente Maldegem zal in de toekomst gevat worden door klimaatveranderingen.

Vandaar dat we als gemeentebestuur overgaan tot actie. De gemeente wil samen met haar inwoners, verenigingen en bedrijven werk maken van een klimaatgezond Maldegem. Het klimaatplan geeft aan hoe we de komende jaren willen evolueren naar een duurzame gemeente. Het plan wijst de richting aan, waar we naartoe willen en bevat concrete acties over alle beleidsdomeinen heen die we graag met u willen opstarten. Elk van ons denkt na over de toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen. We wensen allen dat zij het goed zullen hebben en dat ze mogen opgroeien in een gezonde omgeving. Vandaar deze warme oproep aan alle inwoners om samen te werken aan een klimaatgezond Maldegem.

Maldegem Boomt

We zijn er als lokaal bestuur van overtuigd dat ruimte geven aan groen en water de woon- en leefkwaliteit van onze woonkernen zal versterken. Daarom kiezen we voor meer bomen en struiken in de woonkernen en willen we streekeigen groen de ruimte geven om te groeien. Tegelijk kiezen we voor ontharding, zodat we water kunnen opvangen en laten infiltreren.

Komende maanden zullen we verschillende locaties in Maldegem aanpakken en opfrissen met meer groen en minder verharding:

  • Het Vredesplein in Maldegem-centrum
  • Het pleintje aan de Stationsstraat en de 39ste Linielaan
  • De Oude Staatsbaan in Adegem
  • Het fietspad ter hoogte van Ter Walle in Adegem
  • Het grasperk langsheen de Boslaan
  • Een bufferzone ter hoogte van de Zandakkers in Adegem

Op deze manier willen we het goede voorbeeld tonen en elke inwoner aansporen om hetzelfde te doen in de eigen woonomgeving.

Ben jij benieuwd wat onze plannen zijn voor deze locaties of heb je zelf suggesties om deze pleintjes en zones groener in te richten? Raadpleeg de verschillende locaties via mijn.maldegem.be en dien jouw opmerkingen en suggesties digitaal in.

Ter info: de actie “Maldegem Boomt” valt onder werf 1 van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP).

Contact