Inname openbaar domein door koopwaren, automaten en fietsenstallingen

Wat?

Handelaars die koopwaar, (brood-, drank-, snoep-, ...) automaten of een fietsenstalling op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van het gemeentebestuur, daarom moet er een toestemming verkregen worden om deze in te nemen. Voor de inname door koopwaar en voorwerpen die nodig zijn om koopwaar te tonen (zoals automaten), moet er ook belasting betaald worden.

De stoepen en pleinen kunnen door koopwaar, verkoopsopstellingen (vb. kledingrekken), koel- of drankinstallaties, een fietsenrek, ... ingenomen worden. Bij gunstig advies levert het gemeentebestuur een vergunning voor 5 jaar af.  Bij het verstrijken van deze periode, kan de vergunning vernieuwd worden en verlengd na eenvoudige schriftelijke aanvraag. De vergunning die aan de uitbater wordt verleend is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd bij iedere wijziging van uitstalling of bij een nieuwe uitbater.

Voor wie?

Alle handelaars, zelfstandigen of andere personen die het voetpad of een plein of andere plaatsen op het openbaar domein willen gebruiken voor het uitstallen van koopwaar en voorwerpen die nodig zijn om koopwaren te tonen (zoals automaten, rekken, ...), als de inname niet onder de wet op de ambulante handel valt.

Ook handelaars, zelfstandigen of andere personen die een eigen fietsrek wensen voor hun zaak te plaatsen dienen hiervoor een vergunning te bekomen maar dienen geen belasting te betalen.

Voorwaarden?

 • De doorgang moet obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen zijn. Er dient tevens een vrije hoogte behouden te worden van 2,20 meter en een vrije doorgang van 1,50 meter
 • De uitstalinrichtingen (uitgezonderd automaten) mogen uitsluitend op de openbare plaats geplaatst worden overdag (d.w.z. tussen 6u en 22u), op de dagen waarop de achterliggende handelszaak geopend is. Draagtoestellen (uitgezonderd automaten) mogen niet op de openbare plaats worden geplaatst of tegen de gevel bevestigd indien er geen waren op uitgestald zijn.
 • De uitstalinrichtingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning en ze moeten steeds voldoen aan de opgelegde voorwaarden bepaald in de vergunning
 • Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de uitstalinrichtingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.
 • De opstelling van de verkoopstanden, verkoopautomaten, koel- of drankinstallaties… mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken, moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen moet de vergunninghouder dit gedogen, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
 • Na het vervallen van de vergunning,moet het openbaar domein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat en moeten alle eventuele sporen van bevestiging op de verharding van het openbaar domein worden verwijderd.
 • De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein dat door hem wordt ingenomen
 • De uitstallingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste vergunning zijn geplaatst, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
 • Kledingcontainers zijn niet toegelaten (behoudens aparte goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen)

Hoe aanvragen?

 • Via het e-formulier op deze website
 • Schriftelijk bij de dienst lokale economie, Markstraat 7, 9990 Maldegem 
   

Dossierstukken:

 1. de schriftelijke vraag met vermelding van de aard van de uitstalling.
 2. minimum 2 kleurenfoto's van de platst waar de constructie wordt opgericht.
 3. een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen (parkeermeters, bomen, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, vuilbakken, …) en andere aanwezige toebehoren van het openbaar domein (gasafsluiters, kolken, …) aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte. Inclusief de vermelding van de vrije doorgang.
 4. beschrijving, tekeningen en/of kleurenfoto’s van de uitstallingen (afmetingen, vorm-, kleur- en materiaalgebruik)  

Kostprijs?

Voor het uitstallen van koopwaar én voorwerpen die nodig zijn om koopwaren te tonen (zoals automaten, rekken, ...), als de inname niet onder de wet op de ambulante handel valt, dient een belastng te worden betaald.

 • voor uitstallingen van koopwaren en ermee verband houdende voorwerpen: 30 euro/jaar/m² × oppervlakte uitstalling
 • voor automaten: drank-, brood-, en gelijkaardige toestellen: 150,00 euro/jaar/m²

Met de gedeelten kleiner dan een halve m² wordt geen rekening gehouden, de gedeelten gelijk aan of boven een halve m² worden aangerekend als volledige m².

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd.

Voor het plaatsen van een fietsrek dient een vergunning te worden gekomen maar is niet belastingsplichtig.

Contact