Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door én verenigd in de omgevingsvergunning. De aanvragen worden vanaf dan ingediend bij één (digitaal) loket: het Omgevingsloket. Wie handelingen wil aanvragen die zowel stedenbouwkundig als milieutechnisch vergunningsplichtig zijn, zal dit vanaf dan in één dossier moeten aanvragen en zal hiervoor ook één beslissing ontvangen.

Wat verandert er?

In hoofdzaak heeft de wijziging van de regelgeving vooral te maken met de manier hoe dossiers moeten samengesteld, ingediend, behandeld en afgewerkt worden… Het decreet om de omgevingsvergunning wordt dan ook gezien als een “procedure-decreet”.

De dossiers moeten verplicht digitaal behandeld worden door de overheid en bepaalde dossiers moeten door de aanvrager verplicht digitaal ingediend worden. Dit digitaal indienen zal via het Omgevingsloket gebeuren; dit is een Vlaams digitaal platform dat als doorgeefluik zal dienen tussen aanvrager, vergunningverlenende overheid, adviesinstanties,…

Het decreet (en bijhorend uitvoeringsbesluit) hebben weinig tot geen impact op wat al dan niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig is: hier blijft de regel dat iets vergunningsplichtig is tenzij de regelgeving anders voorschrijft. Wie hierover met vragen zit kan zich steeds tot de gemeentelijke diensten in de Bloemestraat 45 wenden.

Op vlak van milieu is het wel zo dat de omgevingsvergunning standaard van onbepaalde duur zal zijn; daar waar de huidige milieuvergunning maximaal voor 20 jaar kan afgeleverd worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijven wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

Tenslotte wijzigt ook de bevoegdheidsverdeling tussen Vlaanderen, provincie en gemeente:

  1. Vlaanderen zal bevoegd zijn voor projecten die opgesomd staan op een Vlaamse lijst en voor projecten die over provinciegrenzen heen gaan.
  2. Provincie zal bevoegd zijn voor projecten die opgesomd staan op een provinciale lijst, voor klasse 1-bedrijven (milieu) en voor projecten die over gemeentegrenzen heen gaan.
  3. De gemeente zal de vergunningverlenende overheid zijn voor alle andere projecten.

De digitale manier van werken moet de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter maken.

Wanneer gaat de omgevingsvergunning van start?

In Maldegem zal de omgevingsvergunning ingaan op 1 januari 2018; dit zal vanaf dan ook voor alle Vlaamse gemeenten gelden. Aanvraagdossiers die ingediend worden vóór 1 januari 2018 zullen nog via de “oude” procedures als aanvraag tot stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning behandeld worden.

Wat als ik niet over de mogelijkheid beschik om digitaal in te dienen?

De decreetgever stelt dat niet-professionele aanvragers zich met hun dossier ook nog in papieren vorm tot de gemeente kunnen wenden; de gemeente zal dan instaan voor het digitaal ingeven van het dossier in het omgevingsloket.

Hiertoe maakt u dan best een afspraak met de medewerkers van de (toekomstige) dienst Omgeving (momenteel ruimtelijke ordening en milieu).

Let wel: dit kan niet voor alle aanvragen; volgende handelingen zijn verplicht in te dienen door de aanvrager (of zijn/haar architect, studiebureau,..):

  • Stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is;
  • Verkavelen van gronden;
  • Bijstellen van verkavelingen waarbij er kavelgrenzen gewijzigd worden;
  • Milieutechnische handelingen klasse 1 en 2;
  • Aanvraagdossiers waarvoor Vlaams gewest of deputatie vergunningverlenende overheid is.

Waar kan ik terecht met vragen?

Zoals steeds staan de medewerkers van de gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening en milieu (toekomst: dienst omgeving) voor u klaar om uw vragen te behandelen.

Gezien het ook voor de gemeente een nieuwe manier van werken wordt, zullen sommige vragen overgemaakt worden aan het Vlaams departement Omgeving of de helpdesk van het omgevingsloket.

 

 

Contact