Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning er gekomen. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Er bestaan verschillende omgevingsvergunningen:

 •  omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
 •  omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
 •  omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling (vroegere verkavelingswijziging) 
 •  omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten (vroegere milieuvergunning) 
 •  omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere socio-economische vergunning)
 •  omgevingsvergunnning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)
 • en eventuele combinaties 

Hoe indienen ?

De dossiers moeten verplicht digitaal behandeld worden door de overheid en de dossiers moeten door de aanvrager digitaal ingediend worden. Het digitaal indienen gebeurt via het Omgevingsloket ; dit is een Vlaams digitaal platform dat als doorgeefluik zal dienen tussen aanvrager, vergunningverlenende overheid, adviesinstanties,…Om een dossier in te dienen via het omgevingsloket moet je beschikken over een kaartlezer, jouw elektronische identiteitskaart en de daarbijhorende pincode. 

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter. Je kan op elk moment jouw dossier online raadplegen en checken wat de stand van zaken is. 

Wat als ik niet over de mogelijkheid beschik om digitaal in te dienen ?

De decreetgever stelt dat niet-professionele aanvragers zich met hun dossier ook nog in papieren vorm tot de gemeente kunnen wenden; de gemeente zal dan instaan voor het digitaliseren van het dossier in het omgevingsloket. 

Hiertoe maak je best een afspraak met de medewerkers van de dienst Omgeving (ruimtelijke ordening of milieu) afhankelijk van waarover jouw dossier gaat.

Let wel: dit kan niet voor alle aanvragen; volgende handelingen zijn verplicht in te dienen door de aanvrager (of zijn/haar architect, studiebureau,..):

 • Stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is;
 • Verkavelen van gronden;
 • Bijstellen van verkavelingen waarbij er kavelgrenzen gewijzigd worden;
 • Milieutechnische handelingen klasse 1 en 2;
 • Aanvraagdossiers waarvoor Vlaams gewest of deputatie vergunningverlenende overheid is. 

Contact