Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

De Gemeente Maldegem investeert jaarlijks in de uitbreiding en beheer van het rioleringsnet en het aanleggen van gescheiden stelsels om zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en de Europese doelstellingen te realiseren.

Het is niet alleen een inspanning vanwege het Gemeentebestuur, ook haar inwoners dragen hier hun steentje aan bij door hun afvalwater en hemelwater gescheiden aan te bieden naar de straat. Dit heet in het vakjargon het afkoppelen van het (zuivere) regenwater van het afvalwater. De afkoppeling voorkomt dat het afvalwater door het regenwater te veel verdund wordt om het effectief te zuiveren in een waterzuiveringssinstallatie, terwijl ook grote debietsschommelingen in het rioleringsstelsel, met overstromingen in de bebouwde kernen als gevolg, worden voorkomen.

In vele gevallen is het wettelijk verplicht om op het privaat perceel het afvalwater en hemelwater gescheiden aan te bieden, dit bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning, grote verbouwingen en/of de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat.

Wie hiertoe wordt verzocht in het kader van het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of een omgevingsvergunning of in het kader van een rioleringsproject en weigert mee te werken aan de scheiding van het afval- en regenwater van zijn woning, woongelegenheid of gebouw, voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen en wordt vanaf 1 januari 2017 onderworpen worden aan een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

Wie wordt onderworpen aan de belasting?

§1 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw

 • op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het rioleringsproject ter hoogte van de betrokken woning voorlopig werd opgeleverd en,
 • op 1 januari van het aanslagjaar voor elk daaropvolgend jaar, tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de optimale afkoppelingsplicht is voldaan

§2 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw

 • op 1 januari van elk jaar dat volgt op het jaar waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de vergunning wat betreft het optimaal afkoppelen van hemelwater niet zijn voldaan tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de voorwaarden in de vergunning en/of het bijhorende plan is voldaan

§3 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied

 • op 1 januari van elk jaar dat volgt op het jaar waarin wordt vastgesteld dat de IBA moet geplaatst en in dienst gesteld is volgens de prioriteitenlijst uit het GUP-zoneringsplan.
 • op 1 januari van het aanslagjaar voor elk daaropvolgend jaar tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de optimale afkoppelingsplicht is voldaa

§ 4 De belasting is hoofdelijk verschuldigd door elke onverdeelde mede-eigenaar.

§ 5 In geval van eigendomsoverdracht van het onroerend goed : de vorige eigenaar informeert de nieuwe eigenaar omtrent het bestaan van de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in de notariële akte en de vorige eigenaar brengt de gemeente op de hoogte van de verkoop ten laatste één maand na het verlijden van de authentieke akte.

Overgangsmaatregel

Eigenaars die onder de aanslag van 2017 worden aangeslagen krijgen tot 30 juni 2017 de tijd om het conformiteitsattest te bezorgen aan het Gemeentebestuur. Wie zich tijdig in regel stelt zal dan ook niet onderworpen worden aan de belasting.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.500 euro / jaar. 

Hoe vermijd ik deze belasting?

In het geval van stedenbouwkundige vergunningen:

 • Controleer de documenten bij uw stedenbouwkundige vergunning
 • Indien de vergunning een advies bevat van de Dienst Infrastructuur en een folder met betrekking tot de keuring van de privé waterafvoer, dan is de keuringsplicht van toepassing. Alle informatie rond de verplichte keuring vindt u terug in deze folder.
 • Nadat de privé waterafvoer gerealiseerd is op het privé terrein en nadat de aansluiting op de openbare riolering gerealiseerd is, dient een keuring van de privé waterafvoer aangevraagd te worden. Door het afleveren van een conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer aan de Gemeente Maldegem is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.

In het geval van een afkoppelingsproject/rioleringsproject:

 • voor de realisatie van een rioleringsproject worden de betrokken bewoners geïnformeerd over het afkoppelen en scheiden van het afval- en hemelwaterstelsel
 • Een afkoppelingsdeskundige ziet vervolgens het bestaand stelsel na en inventariseert deze waarbij een afkoppelingsplan opgemaakt wordt met de werken die moeten gebeuren om tot een gescheiden stelsel te komen. Bij het afkoppelingsplan wordt een overeenkomst getekend inzake het afkoppelen.
 • De afkoppelingswerken op het privaat terrein dienen vervolgens uitgevoerd te worden voor het einde van het desbetreffend rioleringsproject. Tussen de opmaak van het afkoppelingsplan en het einde van het rioleringsproject is er afdoende tijd om de afkoppeling te realiseren.
 • Bij aanleg van de openbare riolering voorziet de aannemer een huisaansluitputje voor afvalwater en in voorkomend geval een aansluitingsputje voor hemelwater. Nadat deze huisaansluiting geplaatst is kan u, als eigenaar, hierop aansluiten en vervolgens de keuring aanvragen van de privé waterafvoer.
 • Na keuring van het privaat rioleringsstelsel wordt een keuringsattest bekomen welke je overmaakt aan de Gemeente Maldegem. Door het afleveren van een conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.

In het geval dat het goed gelegen is binnen het individueel te optimaliseren buitengebied:

 • Wanneer u wordt aangeschreven door Aquafin en/of de Gemeente Maldegem dat het goed zich bevindt in het individueel te optimaliseren gebied waarbij er overgagaan wordt voor het plaatsen van een IBA, zal de afkoppelingsdeskundige het bestaand stelsel nazien en inventariseert deze waarbij een afkoppelingsplan opmaakt met de werken die moeten gebeuren om tot een gescheiden stelsel te komen en de locatie van de IBA vastgelegd wordt. Bij het afkoppelingsplan wordt een overeenkomst getekend inzake het afkoppelen en het beheer van de IBA.
 • Na de realisatie en indienststelling van de IBA, dient de privé waterafvoer gekeurd te worden. Na keuring van het privaat rioleringsstelsel wordt een keuringsattest bekomen welke je overmaakt aan de Gemeente Maldegem. Door het afleveren van een conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.

Contact