Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

De Gemeente Maldegem investeert jaarlijks in de uitbreiding en beheer van het rioleringsnet en het aanleggen van gescheiden stelsels om zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en de Europese doelstellingen te realiseren.

Het is niet alleen een inspanning vanwege het Gemeentebestuur, ook haar inwoners dragen hier hun steentje aan bij door hun afvalwater en hemelwater gescheiden aan te bieden naar de straat. Dit heet in het vakjargon het afkoppelen van het (zuivere) regenwater van het afvalwater. De afkoppeling voorkomt dat het afvalwater door het regenwater te veel verdund wordt om het effectief te zuiveren in een waterzuiveringssinstallatie, terwijl ook grote debietsschommelingen in het rioleringsstelsel, met overstromingen in de bebouwde kernen als gevolg, worden voorkomen.

In vele gevallen is het wettelijk verplicht om op het privaat perceel het afvalwater en hemelwater gescheiden aan te bieden, dit bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning, grote verbouwingen en/of de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat.

Wie hiertoe wordt verzocht in het kader van het verkrijgen van een omgevingsvergunning of in het kader van een rioleringsproject en weigert mee te werken aan de scheiding van het afval- en regenwater van zijn woning, woongelegenheid of gebouw, voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen en wordt sinds 1 januari 2017 onderworpen worden aan een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

Wie wordt onderworpen aan de belasting?

§1 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw

 • op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het rioleringsproject ter hoogte van de betrokken woning voorlopig werd opgeleverd en,
 • op 1 januari van het aanslagjaar voor elk daaropvolgend jaar, tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de optimale afkoppelingsplicht is voldaan

§2 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw

 • op 1 januari van elk jaar dat volgt op het jaar waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de vergunning wat betreft het optimaal afkoppelen van hemelwater niet zijn voldaan tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de voorwaarden in de vergunning en/of het bijhorende plan is voldaan

§3 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied

 • op 1 januari van elk jaar dat volgt op het jaar waarin wordt vastgesteld dat de IBA moet geplaatst en in dienst gesteld is volgens de prioriteitenlijst uit het GUP-zoneringsplan.
 • op 1 januari van het aanslagjaar voor elk daaropvolgend jaar tot en met het jaar waarin het conformiteitsattest aan het gemeentebestuur wordt afgeleverd dat vaststelt dat aan de optimale afkoppelingsplicht is voldaa

§ 4 De belasting is hoofdelijk verschuldigd door elke onverdeelde mede-eigenaar.

§ 5 In geval van eigendomsoverdracht van het onroerend goed : de vorige eigenaar informeert de nieuwe eigenaar omtrent het bestaan van de belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in de notariële akte en de vorige eigenaar brengt de gemeente op de hoogte van de verkoop ten laatste één maand na het verlijden van de authentieke akte.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.500 euro / jaar. 

Hoe vermijd ik deze belasting?

In het geval van omgevingsvergunningen

 • Controleer de documenten bij uw omgevingsvergunning
 • Indien de vergunning een advies bevat van de Dienst Openbaar Domein en een infofolder met betrekking tot de keuring van de privé waterafvoer, dan is de keuringsplicht van toepassing. Alle informatie rond de verplichte keuring vindt u terug in deze folder.
 • Nadat de privé waterafvoer gerealiseerd is op het privé terrein en nadat de aansluiting op de openbare riolering gerealiseerd is, dient een keuring van de privé waterafvoer aangevraagd te worden. De keuringsinstantie zal het stelsel keuren en een attest afleveren (groen - conform, oranje - conform maar met opmerkingen, rood - niet-conform)
 • In geval van een conforme keuring (groen attest, m.u.v. oranje attest) van de privé waterafvoer is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.
 • In geval van een oranje attest werd niet voldaan aan de opgelegde vereisten van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld: infiltratievoorziening die minder volume bevat dan de minimale vereisten uit de omgevingsvergunning), de zaken die aanleiding geven tot een oranje attest dienen te worden weggewerkt voor het jaareinde om de belasting te vermijden
 • In geval van een rood attest werd niet voldaan aan de vereisten van de privé waterafvoer en/of de vereisten van de omgevingsvergunning. Op het attest staat een hersteltermijn vermeld waarbij de aanpassingen dienen te gebeuren alvorens de hersteltermijn vervalt, in dit geval is ook een herkeuring verplicht. Een attest van conformiteit (groen) moet dan afgeleverd worden voor het jaareinde om de belasting te vermijden.
 • Wie geen keuringsattest aflevert zal eveneens onderworpen worden aan de belasting.
2 jaar na het verkrijgen van een omgevingsvergunning verstuurt de Gemeente een herinneringsbrief inzake de keuring op de privé waterafvoer naar iedereen die nog geen keuringsattest heeft ingediend. Hierbij heeft u de mogelijkheid tijdelijk uitstel te vragen op de keuring mochten de werken nog niet voltooid zijn waarbij u een prognose opgeeft wanneer de werken voltooid zijn en de keuring kan plaatsvinden of kunt aangeven dat de vergunning niet werd uitgevoerd. Wie na diverse herinneringen nog steeds geen keuringsattest aflevert wordt eveneens onderworpen aan de belasting, reageer dus altijd op de herinneringsbrieven van de Gemeente!

In het geval van een afkoppelingsproject/rioleringsproject

 • voor de realisatie van een rioleringsproject worden de betrokken bewoners geïnformeerd over het afkoppelen en scheiden van het afval- en hemelwaterstelsel
 • Een afkoppelingsdeskundige ziet vervolgens het bestaand stelsel na en inventariseert deze waarbij een afkoppelingsplan opgemaakt wordt met de werken die moeten gebeuren om tot een gescheiden stelsel te komen. Bij het afkoppelingsplan wordt een overeenkomst getekend inzake het afkoppelen.
 • De afkoppelingswerken op het privaat terrein dienen vervolgens uitgevoerd te worden voor het einde van het desbetreffend rioleringsproject. Tussen de opmaak van het afkoppelingsplan en het einde van het rioleringsproject is er afdoende tijd om de afkoppeling te realiseren.
 • Bij aanleg van de openbare riolering voorziet de aannemer een huisaansluitputje voor afvalwater en in voorkomend geval een aansluitingsputje voor hemelwater. Nadat deze huisaansluiting geplaatst is kan u, als eigenaar, hierop aansluiten en vervolgens de keuring aanvragen van de privé waterafvoer.
 • Na keuring van het privaat rioleringsstelsel ontvangt u een keuringsattest, dit attest wordt automatisch overgemaakt naar de Gemeente Maldegem. Enkel een groen attest van conformiteit wordt aanvaard, in geval van een rood attest dienen de bemerkingen die aanleiding gaven tot afkeuring van het stelsel op het attest te worden weggewerkt vòòr de hersteltermijn is verstreken gevolgd door een herkeuring van de privé waterafvoer. Enkel door het afleveren van een groen conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.
 • Wie geen keuringsattest aflevert zal eveneens onderworpen worden aan de belasting.
Wanneer het afkoppelingsproject het einde der werken of het einde van een deelfase nadert verstuurt de afkoppelingsdeskundige een herinneringsbrief inzake de verplichte keuring op de privé waterafvoer naar diegene die nog geen conform keuringsattest hebben afgeleverd. Wie na het versturen van deze herinneringsbrief geen conforme keuring aflevert voor de vermelde datum in de brief zal onderworpen worden aan de belasting

In het geval dat het goed gelegen is binnen het individueel te optimaliseren buitengebied en u geen omgevingsaanvraag heeft ingediend:

 • Wanneer u wordt aangeschreven door Aquafin en/of de Gemeente Maldegem dat het goed zich bevindt in het individueel te optimaliseren gebied waarbij er overgagaan wordt voor het plaatsen van een IBA, zal de afkoppelingsdeskundige het bestaand stelsel nazien en inventariseert deze waarbij een afkoppelingsplan opmaakt met de werken die moeten gebeuren om tot een gescheiden stelsel te komen en de locatie van de IBA vastgelegd wordt. Bij het afkoppelingsplan wordt een overeenkomst getekend inzake het afkoppelen en het beheer van de IBA.
 • Na de realisatie en indienststelling van de IBA, dient de privé waterafvoer gekeurd te worden. Na keuring van het privaat rioleringsstelsel wordt een keuringsattest bekomen welke je overmaakt aan de Gemeente Maldegem. Enkel een groen attest van conformuteit wordt aanvaard, in geval van een rood attest dienen de bemerkingen op het attest te worden weggewerkt voor de hersteltermijn is verstreken gevolgd door een herkeuring van de privé waterafvoer. Enkel door het afleveren van een groen conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer is er voldaan aan de bepalingen en wordt u niet onderworpen aan de belasting.

Contact