Keuring van de privé waterafvoer

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert. Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit dat er nagaan wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Is deze keuring verplicht?

De keuring is verplicht sinds 2011 en dat voor de voornoemde gevallen:

 • Voor de eerste ingebruikname (nieuwbouwwoning, bedrijfsgebouw, appartementen, …)
 • Bij belangrijke wijzigingen (bvb. bij verbouwingen, renovaties en uitbreidingen van de woning, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, ...)
 • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
 • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein

Opgelet! Wie verzaakt aan de verplichting zal worden onderworpen aan een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

Wie voert deze keuring uit?

De keuring wordt uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie die door Aquaflanders of Vlario aanvaard werd.

Wat wordt er gekeurd?

 • De correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • Correcte aansluiting van de afvoeren van de toestellen (toilet, bad, ...) op de circuits
 • Correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Correcte aansluiting van de infiltratievoorzieningen
 • Aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put en IBA indien verplicht
 • Voorwaarden opgelegd in de bouwvergunning met betrekking tot de privé waterafvoer

Hoe vraag ik mijn keuring aan?

 • U kunt een keuring van de privé waterafvoer aanvragen bij De Watergroep of bij een andere erkend keurder. De volledige lijst met keurders kan geraadpleegd worden op de website van Vlario, De Watergroep en/of Aquaflanders
 • U maakt een afspraak met de keuringsinstantie die de riolering vervolgens komt keuren, gemiddeld duurt dit één tot drie uur en is afhankelijk van de plaatselijke situatie. De keuringsinstantie levert vervolgens een conformiteitsattest af waarbij de riolering conform aangelegd is. Indien de privé waterafvoer niet conform is, moeten de opmerkingen worden aangepast en dient een herkeuring te worden uitgevoerd.
 • Het conformiteitsattest/keuringsattest van de privé waterafvoer wordt vervolgens afgeleverd door de keuringsinstantie. Dit attest bezorgt u aan de Gemeente Maldegem via het webformulier of per post.

Wie betaalt de keuring?

In de Gemeenteraad van 15 december 2016 werd een subsidiereglement goedgekeurd welke voorziet in een tussenkomst voor de kosten van de keuring.

Wie komt in aanmerking voor de Gemeentelijke tussenkomst?

Enkel aanvragen waar een keuring verplicht is (zie boven) komen in aanmerking voor een gemeentelijke tussenkomst vanaf 1 januari 2017.

Wie komt niet in aanmerking voor de Gemeentelijke tussenkomst?

 • Aanvragen voor woningen, woongelegenheden, gebouwen of IBA’s die op het moment van de aanvraag, op het kohier van de belasting op de afkoppeling van de privé waterafvoer voorkomen.
 • Aanvragen voor gebouwen of woningen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de ondertussen al gerealiseerde rioleringsprojecten "SPAM5 - Donk", "SPAM6 - Collector Lijsterlaan-Malecote" of "SPAM7 - Drukriolering naar Malecote", aangezien deze woningen reeds hun afkoppeling dienden te realiseren voor einde 2016

Procedure

Indien de keuring werd uitgevoerd door De Watergroep

De Gemeente heeft een overeenkomst (Riopact) met De Watergroep inzake de keuring van privé rioleringsstelsels. De Watergroep zal de keuringskost éénmalig factureren aan de Gemeente Maldegem. De kosten voor een eventuele herkeuring vallen ten laste van de aanvrager. U bezorgt na keuring het keuringsattest aan de Gemeente Maldegem via het webformulier of per post.

Indien de keuring werd uitgevoerd door een andere erkende keuringsinstantie

Na ontvangst van het keuringsattest van de keuringsinstantie zal deze de keuringskosten factureren aan de aanvrager. De aanvrager betaalt de keuring en bezorgt vervolgens een kopie van de factuur, het conformiteitsattest en het rekeningnummer voor terugbetaling aan de Gemeente Maldegem via het webformulier bovenaan deze pagina of per post. Indien voldaan werd aan de voorwaarden van de subsidie, zal de Gemeente Maldegem de subsidie uitkeren.

De Gemeentelijke tegemoetkoming in de keuringskosten bedraagt maximaal 120 euro.

Opgelet! De aanvraag voor de terugbetaling, met alle bovenvermelde stukken, moet binnen de drie maand na keuring bij het gemeentebestuur ingediend worden, zoniet vervalt de gemeentelijke tussenkomst.

Contact