Belastingen en retributies

De financiële dienst is onder meer verantwoordelijk voor het innen van de gemeentelijke belastingen en retributies. Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd. 

Heb je vragen over gemeentebelastingen (geen federale of provinciale belastingen zoals personenbelasting, onroerende voorheffing,...) en retributies? Maak een afspraak bij de financiële dienst. 

Ik wil een medewerker spreken

Belasting

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen / stimuleren van een bepaald gedrag bij de burgers (bijvoorbeeld het terugdringen van leegstaande panden). 

Enkele voorbeelden van belastingen bij gemeente Maldegem: leegstand, tweede verblijven, indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning, onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen... 

Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Bezwaar

Als een belastingplichtige niet akkoord is met een aanslagbiljet is het erg belangrijk om binnen de voorzien termijn een bezwaar in te dienen. Dit moet binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

Als u een bezwaarschrift indient, bezorg het dan:

  • per brief: College van Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem
  • per mail: financien@maldegem.be 

Het bezwaarschrift bevat: 

  • de soort belasting en aanslagjaar
  • het artikelnummer
  • de redenen van het bezwaar, met bewijsstukken
  • naam en adres
  • datum en handtekening

Uitvoerbare titel

De belastingen die gemeente Maldegem heft, zijn rechtstreeks uitvoerbare titels. Dit wil zeggen dat er onmiddellijk tot uitvoerende maatregelen kan worden overgegaan om het verschuldigde bedrag in te vorderen zonder eerst langs de rechtbank te passeren. 

Wanneer een verschuldigde belasting of retributie niet wordt betaald binnen de opgelegde termijn, kan de gemeente een gerechtsdeurwaarder aanstellen om over te gaan tot beslaglegging (van roerende of onroerende goederen). Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten ten laste van diegene die de belasting of retributie moet betalen. 

U doet er dus goed aan steeds tijdig te reageren als u een vraag tot betaling krijgt en u het hier niet mee eens bent. 

Hieronder vind je een overzicht van alle gemeentelijke belastingen en retributies.

Contact