Inname openbaar domein door voorzieningen of objecten voor publiciteit ed.

Wat?

Handelaars die objecten voor publiciteit, bekendmaking, verfraaiing of niet-winstgevende doeleinden op de stoep aan de straatzijde waar hun handelzaak gelegen is en voor de gevel van hun handelszaak, willen plaatsen (anders dan uitstallen van koopwaar, automaten of fietsrekken), moeten hiervoor een melding doen bij het gemeentebestuur.  

Hiermee wil het gemeentebestuur zicht krijgen op de innames van voetpaden en pleinen door kleinere objecten die vaak hinderlijk kunnen opgesteld staan voor passanten. Met de melding kan worden nagegaan of de vrije doorgang wordt gerespecteerd. Het gemeentebestuur wenst op deze manier in te zetten op een betere toegankelijkheid niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook blinden, bejaarden of ouders met een kinderwagen ondervinden vaak heel wat hindernissen op het voetpad.

Voor wie?

Alle handelaars die openbaar domein voor hun handelzaak willen gebruiken voor het plaatsen van reclameborden, banken, folderbakken, beachvlaggen, testers, ... moeten hiervan melding doen.

Voorwaarden?

 • De doorgang dient steeds obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen te zijn.
 • Deze doorgang dient een vrije breedte te hebben van minimum 1,50 meter en een vrije hoogte te hebben van minimum 2,20 meter.
 • De objecten mogen uitsluitend overdag (d.w.z. tussen 6.00 en 22.00 uur) geplaatst worden op de dagen waarop de achterliggende handelszaak geopend is.
 • De uitstallingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken, moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen moet de melder dit gedogen, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
 • De objecten die niet conform zijn geplaatst, moeten op het eerste verzoek van de politie of van de gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

Hoe melden?

 • Via het e-formulier op deze website
 • Schriftelijk bij de dienst veiligheid, Markstraat 7, 9990 Maldegem   

Dossierstukken:

 1. de schriftelijke vraag met vermelding van de aard van de uitstalling.
 2. minimum 2 kleurenfoto's van de plaats en het object.  

Kostprijs?

Het plaatsen van objecten voor publiciteit, bekendmaking, verfaaiing of niet-winstgevende doeleinden is niet belastingsplichtig. De melding is wel verplicht maar volledig gratis.

Contact